Werkwijze MC²

Methode
Marijke maakt in haar coachingstrajecten voor MC² gebruik van de supervisiemethode. Als gevolg van deze methode hanteert zij een aantal regels en afspraken die zij vooraf vastlegt in een contract.

 

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek verkent zij de persoonlijke leervragen en de gewenste resultaten. Ook maakt ze afspraken over de werkwijze en de frequentie en duur van de bijeenkomsten.

 

Startgesprek (optioneel)
Om uw persoonlijke doelen af te stemmen op de doelen van de organisatie belegt Mariijke desgewenst een startgesprek. Aan dit gesprek neemt behalve u (klant) en Marijke (coach) ook de opdrachtgever (organisatie) deel. Ook maakt ze vooraf afspraken over de eindrapportage voor de opdrachtgever.

 

Traject

  • De gesprekken vinden gemiddeld eenmaal per twee à drie weken plaats; het aantal bijeenkomsten varieert van vijf tot vijftien.
  • De geformuleerde leervragen geven richting aan de inhoud van de gesprekken.
  • De klant brengt schriftelijk en mondeling concrete werkervaringen in en formuleert de vragen en dilemma’s die deze situaties oproepen.
  • Tijdens het gesprek fungeert de coach als klankbord; hij of zij bevordert de reflectie en biedt andere perspectieven aan.
  • De klant schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag.
  • De coach ondersteunt het leerproces met relevante literatuur.
  • Alle materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat de cliënt inbrengt, wordt door de coach vertrouwelijk behandeld.
  • De coach is gebonden aan de ’Gedragscode geregistreerde LVSB-supervisoren’.
  • Aan het eind van het traject beoordelen klant en coach de resultaten en evalueren zij de samenwerking.